„Nowe kompetencje i kwalifikacje z PSG”

 

„Nowe kompetencje i kwalifikacje z PSG”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

Projekt realizowany przez: Agencję Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc 

 

Okres realizacji projektu: od 01.04.2023 r. do 30.09.2023 r.

 

Cel projektu: Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 12 pełnoletnich osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niepracujących, zamieszkujących na terenie LSR Bydgoszcz dzięki udziałowi w programie aktywizacji społecznej i zawodowej do 30.09.2023 r.

 

Wsparcie w projekcie:
Wsparcie w projekcie obejmuje dwie ścieżki: aktywizacji społecznej i aktywizacji zawodowej.

 

Ścieżka społeczna, obligatoryjna dla wszystkich uczestników, obejmuje:

a) spotkania grupy samopomocy (10 spotkań po 6 godzin)

b) opieka animatora,

c) zajęcia aktywizacyjne - 2 wydarzenia aktywizacyjne: spotkania z kulturą, eventy, wycieczki (oferta kulturalna i rozrywkowa w zależności od oczekiwań uczestników np.: wyjścia do opery, kina, muzeum, koncert, wycieczki),

d) warsztaty rozwoju umiejętności życiowych (2 dni po 6 godzin) – tematyka:

-   trening interpersonalny,

-   radzenie sobie z emocjami,

-   łamanie barier niepełnosprawności,

-   trening umiejętności społeczne,

e) zajęcia z socjoterapii (w tym terapia ruchem, ludoterapia, rekreacja, terapia ruchem, zajęcia sportowe, zajęcia kulinarne, dietetyczne, komputerowe itp.  15 spotkań po 6 godzin, łącznie 90 godzin),

f) Wsparcie psychologiczne (spotkanie indywidualne, średnio 2h na osobę, razem 24h)

 

Ścieżka zawodowa, realizowana po wzmocnieniu potencjału społecznego i osobistego uczestników zostaje obejmuje:

a) indywidualne doradztwo zawodowe (średnio 2 godziny zegarowe na uczestnika)

b) warsztaty zawodowe (12 godzin zegarowych, tj. 2 zajęcia po 6 godzin każde):

-   warsztaty z kompetencji pracowniczych i organizacji rynku,

-   pracy oraz aktywnego poszukiwania pracy i pisania CV,

c)      kursy i szkolenia specjalistyczne/zawodowe - przewidziano dla 12 uczestników projektu w celu podnoszenia kluczowych kompetencji i kwalifikacji (uzupełnienie posiadanych, zdobycie nowych istotnych na rynku pracy). Zakłada się, że kursy trwać będą średnio ok. 100 godz.

d)      indywidualne pośrednictwo pracy (średnio 3 godziny zegarowe na osobę).

 

 

REGULAMIN PROJEKTU POBRAĆ MOŻNA PONIŻEJ:

 

REGULAMIN PROJEKTU 

 

 

 

POWRÓT

KONTAKT

Psychological Solutions Group
Agencja Analiz i Doradztwa
Personalnego

ul.Gdańska 105/4
85-022 Bydgoszcz

tel: 601 619 159, 601 832 653

e-mail: info@psg.edu.pl
Facebook

Znajdź nas na Facebooku!