Dzienny Dom Pobytu w Mroczy

 

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc w partnerstwie z Powiatem Nakielskim i MASTER EDU Przemysław Ziółkowski realizowała w okresie od 01.11.2019 r. do 31.10.2021 r. projekt nr RPKP.09.03.02-04-0065/18 pt. Dzienny Dom Pobytu w Mroczy.
 
Celem projektu był wzrost dostępności do usług opiekuńczych w powiecie nakielskim dzięki utworzeniu 15 miejsc dziennego pobytu dla 45 osób oraz wsparcie kompetencji 15 osób w zakresie funkcji opiekuńczych do 31.10.2021 r.
 

W ramach realizacji projektu przewiduje się osiągnięcie zaplanowanych efektów:

  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - 1
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie- 45
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie - 45
  • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 15
  • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu - 15
  • Liczba osób z otoczenia objętych wsparciem w postaci działań ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności opiekunów faktycznych - 15
  • Liczba opiekunów faktycznych, którzy podniosą umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi- 15
 

Miejsce realizacji projektu: ul. Sportowa 1, 89-115 Mrocza

 

Biuro projektu: Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc, ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz

 

Więcej informacji: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy, ul. Sportowa 1, 89-115 Mrocza
 
Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”.

 

Całkowita wartość projektu: 1 489 232,61 zł.

 

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 340 309,34 zł.

 

 

Korzyści dla uczestników projektu

 

Dla osób niesamodzielnych między innymi:

 

Dla opiekunów:

 

*Opłaty nie będą pobierane od osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

 

Jak zgłosić się do projektu?

 

1. Wypełnij Formularz Zgłoszeniowy 

 

2. Przekaż nam podpisany Formularz Zgłoszeniowy w jeden z poniższych sposobów:

MGOKiR w Mroczy

ul. Sportowa 1

89-115 Mrocza

zeskanowany formularz na adres: info@psg.edu.pl

 

 

Dokumenty do pobrania (2 turnus):

Formularz zgłoszeniowy dla Uczestnika

Formularz zgłoszeniowy dla Opiekuna

Karta oceny sytuacji materialno-życiowej

Regulamin rekrutacji

Regulamin DDP Mrocza

Wniosek osoby niesamodzielnej 

POWRÓT

KONTAKT

Psychological Solutions Group
Agencja Analiz i Doradztwa
Personalnego

ul.Gdańska 105/4
85-022 Bydgoszcz

tel: 601 619 159, 601 832 653

e-mail: info@psg.edu.pl
Facebook

Znajdź nas na Facebooku!