Bydgoski Dzienny Dom Pobytu Senectus

 

 
Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy realizowała w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r. projekt nr RPKP.09.03.02-04-0087/17 pt. Bydgoski Dzienny Dom Pobytu „Senectus”.
 
Celem projektu był wzrost dostępu do usług społecznych dla 48 osób niesamodzielnych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego oraz wsparcie 24 opiekunów faktycznych w opiece nad osobą niesamodzielną poprzez szkolenia i organizację indywidualnych spotkań wspierających w terminie do 30.06.2020 r.
 
W ramach projektu zostało utworzonych w Bydgoskim Dziennym Domu Pobytu „Senectus” 16 miejsc dla osób niesamodzielnych zamieszkujących Bydgoszcz i powiat bydgoski.
 
Miejsce realizacji projektu: ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
 
Biuro projektu: Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc, ul. Gdańska 105/4 85-022 Bydgoszcz
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”.
 
Całkowita wartość projektu: 2 056 332,00 zł
 
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 891 582,00 zł
 
 

30.10.2019 ruszył nabór III tury uczestników projektu pn.:
Bydgoski Dzienny Dom Pobytu "Senectus"

 

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona do wyczerpania miejsc. 
Decyduje data wypływu. Serdecznie zapraszamy do udziału.

W ramach drugiego naboru zrekrutowanych zostanie 16 osób – podopiecznych Dziennego Domu Pobytu.

 

 

DLA KOGO?

 • Osoby niesamodzielne z terenu Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, które ze względu na stan zdrowia lub podeszły wiek mają trudności w samodzielnym wykonywaniu co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np. ubieranie, jedzenie, poruszanie się).
 • Opiekunowie i osoby z otoczenia ww. osób niesamodzielnych, zamieszkujący na terenie Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.

 

 

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 • Specjalistyczna opieka od poniedziałku do piątku w dni robocze (8:00-16:00).
 • Wyżywienie (śniadanie i obiad z deserem).
 • Codzienne zajęcia z fizjoterapeutą, z wykorzystaniem różnorodnej aparatury/sprzętów rehabilitacyjnych.
 • Warsztaty i wsparcie psychologiczne.
 • Wsparcie i opieka asystentów – wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel
 • Zajęcia terapeutyczne: m.in. terapia zajęciowa, muzykoterapia, arteterapia itp.
 • Regularne zajęcia integracyjno-kulturalne (m.in. wyjścia do teatru, opery, warsztaty artystyczne, spotkania z zaproszonymi gośćmi).
 • Poradnictwo prawne – dotyczące wybranych problemów osób niesamodzielnych i ich rodzin.
 • Regularne usługi fryzjerskie i kosmetyczne.
 • Konsultacje z dietetykiem. 
 • Wsparcie opiekuna medycznego. 

 

Koszt uczestnictwa: 5,00 zł dziennie* 
WSPARCIE DLA OPIEKUNÓW:

 • Warsztaty grupowe, m.in. wzmacniające kompetencje opiekuńcze (średnio 1-2 razy w miesiącu).
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne (częstotliwość dostosowana do potrzeb).
 • Poradnictwo prawne.
 • Animacja społeczna.

 

Udział opiekunów jest bezpłatny!

 

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

Należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy i dokumenty rekrutacyjne, które znajdują się tu:

 

1. Formularz zgłoszeniowy 

 

2. Karta sytuacji materialnej i życiowej

 

3. Wskazanie opiekuna

 

4. Regulamin rekrutacji 

 

5. Regulamin DDP  

 

 

Dokumenty w wersji wydrukowanej są też dostępne w Biurze Projektu, tj. siedzibie PSG przy ul. Gdańskiej 105/4 w Bydgoszczy.

 

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego PSG ul. Gdańska 105/4 85-022 Bydgoszcz z dopiskiem: "Bydgoski Dzienny Dom Pobytu Senectus". 

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz zgłoszeniowy można także przesłać drogą elektroniczną na adres: info@psg.edu.pl

 

 

 

* Opłaty nie będą pobierane od osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 
 
 
POWRÓT

KONTAKT

Psychological Solutions Group
Agencja Analiz i Doradztwa
Personalnego

ul.Gdańska 105/4
85-022 Bydgoszcz

tel: 601 619 159, 601 832 653

e-mail: info@psg.edu.pl
Facebook

Znajdź nas na Facebooku!