Rozeznanie rynku Dietetyk

dodano: 21.08.2018

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc, wspólnie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym oddział w Bydgoszczy realizuje projekt pn. „Bydgoski Dzienny Dom Pobytu Senectus” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

  

W związku z powyższym pragniemy Państwa zaprosić do złożenia oferty cenowej na realizację:

- usługi dietetycznej dla 16 Uczestników  

W tym miejscu uprzejmie informujemy, że postępowanie na wybór Wykonawcy ww. usług realizowane jest w oparciu o rozeznanie rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Do składania ofert upoważnione są wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej (PES).

 

Wspomniane dokumenty dotyczące rozeznania rynku pobrać można poniżej:

Rozeznanie rynku

POWRÓT

KONTAKT

Psychological Solutions Group
Agencja Analiz i Doradztwa
Personalnego

ul.Gdańska 105/4
85-022 Bydgoszcz

tel: 601 619 159, 601 832 653

e-mail: info@psg.edu.pl
Facebook

Znajdź nas na Facebooku!