Rozeznanie rynku - organizacja eventów

dodano: 09.03.2020

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc w partnerstwie z Powiatem Nakielskim i MASTER EDU Przemysław Ziółkowski realizuje w okresie od 01.11.2019 r. do 31.10.2021 r. projekt nr RPKP.09.03.02-04-0065/18 pt. Dzienny Dom Pobytu w Mroczy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

  

W związku z powyższym pragniemy Państwa zaprosić do złożenia oferty cenowej na realizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich dla uczestników Dziennego Domu Pobytu w Mroczy.

 

W tym miejscu uprzejmie informujemy, że postępowanie na wybór Wykonawcy ww. usług realizowane jest w oparciu o rozeznanie rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

  

Wspomniane dokumenty dotyczące rozeznania rynku pobrać można poniżej:

ROZEZNANIE RYNKU 

POWRÓT

KONTAKT

Psychological Solutions Group
Agencja Analiz i Doradztwa
Personalnego

ul.Gdańska 105/4
85-022 Bydgoszcz

tel: 601 619 159, 601 832 653

e-mail: info@psg.edu.pl
Facebook

Znajdź nas na Facebooku!