Rozeznanie rynku - dietetyk

dodano: 09.03.2020
Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc, wspólnie z Pracownią Doradztwa Personalnego i Pomocy Psychologicznej Łukasz Mazur oraz Gmina Miasto Golub-Dobrzyń realizuje projekt pn. „Dzienny Dom Pobytu w Golubiu Dobrzyniu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
  
W związku z powyższym pragniemy Państwa zaprosić do złożenia oferty cenowej na realizację:
- usługi dietetycznej dla 20 Uczestników  
 
Do składania ofert upoważnione są wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej (PES).
 
W tym miejscu uprzejmie informujemy, że postępowanie na wybór Wykonawcy ww. usług realizowane jest w oparciu o rozeznanie rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 
Wspomniane dokumenty dotyczące rozeznania rynku pobrać można poniżej:
DOKUMENTY DO POBRANIA 
POWRÓT

KONTAKT

Psychological Solutions Group
Agencja Analiz i Doradztwa
Personalnego

ul.Gdańska 105/4
85-022 Bydgoszcz

tel: 601 619 159, 601 832 653

e-mail: info@psg.edu.pl
Facebook

Znajdź nas na Facebooku!